WELKOM BIJ FODI

Welkom op de website van FODI, de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. FODI is de landelijke brancheorganisatie van het Nederlandse zand-, grind-, klei- en kalksteenwinnende bedrijfsleven.

Als de vertegenwoordiger van het overgrote deel van het Nederlandse oppervlaktedelfstoffenwinnende bedrijfsleven richt de belangenbehartiging van FODI zich in het bijzonder op de beleidsontwikkeling bij provincies en bij de rijksoverheid.

MEER WETEN LID WORDEN

DOEL, SAMENSTELLING EN TAAKSTELLING FODI

 

MISSIE

FODI richt zich op Duurzaam winnen van oppervlaktedelfstoffen (zand, grind, kalkzandsteen, zilverzand, klei, mergel).

 

DOELSTELLING

Belangenbehartiging van leden m.b.t. beleid en regelgeving rond winnen. Creëren van klimaat waarin individuele bedrijven hun bedrijfsactiviteiten op goede wijze kunnen uitvoeren. Afstemmen van standpunten en activiteiten met aanverwanten brancheorganisaties.

 

WERKTERREIN

Ruimtelijke omgeving, Waterbeleid, Natuurbeleid, Bodem en ondergrond, Milieubeleid, Arbeidsomstandigheden.

 

REGULIERE ACTIVITEITEN

- FODI vergadering 3 keer per jaar
- FODI themabijeenkomst 1 á 2 keer per jaar (samen met Cascade)
- FODI werkgroepen rond actuele thema’s: PAS, archeologie, pr en website FODI onderwerpen

 

STANDPUNT BEPALING

Opstellen FODI-zienswijzen en commentaren.

 

EXTERN OVERLEG

VNO-NCW commissie RO en Natuur, VNO-NCW commissie werkgroep grondstoffen, Delta programma Rivieren landelijk en provincies, Waalweelde, PMO platform Maatschappelijk overleg van het Min van EZ, OIM overlegorgaan, van het Min I&M. Overleg met partijen als WNF, SNN, Natuurmonumenten etc..

LAATSTE NIEUWS

Artikel Milieumagazine STILTE ROND HET NATUURLIJK KAPITAAL

  • Nieuws Item
  • 10-04-18

Het vorige Kabinet tuigde een ambitieus programma op om de soms symbiotische en soms parasitaire relatie tussen bedrijven en natuur op de agenda te zetten.

LEES MEER

Delfstoffenwinning in beeld bij Nationale Omgevingsvisie

  • Nieuws Item
  • 01-02-18

De Overheid is druk bezig met het opschrijven van omgevingsvisies dat gebeurt op nationaal niveau, op provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau.

LEES MEER